Projectes

projectes_2012_450x200

Tipologia de projectes

Lluita contra la pobresa

AJUDA HUMANITÀRIA A CASA NOSTRA. La pobresa és cada vegada més present a la nostra societat. Milers de persones necessiten suport per cobrir les necessitats més bàsiques i viure amb una mínima dignitat. L’ajuda humanitària ja no només es fa a l’estranger, sinó que es trasllada a casa nostra.

 • Kits de suport social: des de setembre de 2009, el projecte dels kits de suport social ajuda a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies més necessitades. El disseny dels kits inclou diverses tipologies, segons les necessitats específiques de les persones usuàries. Bona part dels kits van destinats a cobrir les necessitats de la infància, a través dels kits de bolquers o d’alimentació infantil.
 • Projectes d’atenció a la infància més vulnerable: la infància és un dels col•lectius més afectats per la crisi econòmica. Davant d’aquesta situació, la Creu Roja desenvolupa diversos projectes per atendre les necessitats de la infància en risc. L’any 2014, la institució humanitària presenta la gran aliança per l’alimentació infantil amb l’objectiu d’aplegar el màxim de recursos possibles per garantir l’alimentació saludable dels nens i nenes en situació vulnerable. A continuació, s’expliquen els projectes d’infància, tant per cobrir necessitats alimentàries com d’altres tipus.
 • Programa de suport d’emergència a l’alimentació infantil: pretén ajudar a cobrir la quota del menjador escolar dels infants en situació vulnerable.
 • Campanya d’alimentació infantil durant els períodes de vacances escolars: es distribueixen targetes de prepagament a famílies en situació  vulnerable perquè puguin comprar aliments per als seus fills en comerços de proximitat. D’aquesta manera, es garanteix que els infants també  tinguin almenys un àpat saludable al dia, quan no van a escola. Aquesta campanya es desenvolupa tant a les vacances d’estiu com a les  d’hivern.
 • Campanya de joguines de Creu Roja Joventut: campanya anual per recollir joguines per a infants en risc per al Dia de Reis i desenvolupar activitats de sensibilització sobre el valor educatiu del joc.
 • Projectes per pal·liar l’impacte de la crisi entre la gent gran: la Creu Roja distribueix lots amb productes de suport personal per a les persones grans en situació vulnerable, a més de comptar amb serveis de proximitat amb què es visita els usuaris a domicili per detectar i cobrir les seves necessitats.

A més de reforçar els seus projectes de lluita contra la pobresa, la Creu Roja també ha desenvolupat iniciatives innovadores per fer front a l’impacte social de la crisi econòmica, amb els objectius següents: fer un ús més eficient dels seus recursos, ajustar millor les seves actuacions a les necessitats de les famílies o incidir sobre els actors socials, polítics o econòmics amb capacitat de decidir mesures que afecten les condicions de vida dels col·lectius vulnerables. Entre aquests projectes, figuren:

 • Plataforma Humanitària: la plataforma neix fruit de la confluència de dos factors, l’augment de les necessitats d’ajuda bàsica per part de la població i l’increment d’empreses que volen col•laborar amb la institució humanitària. En aquest magatzem, situat a l’Anoia, se centralitzen les donacions de productes bàsics de les empreses o entitats i es gestiona la seva posterior distribució pel territori, en funció de les necessitats de cada municipi o comarca. Veure vídeo de la Plataforma Logística Humanitària.
 • Punts de Suport a les Famílies (PSF): el model d’atenció de la Creu Roja vol ajustar-se el màxim possible a les necessitats de les persones i, per això, s’estan posant en marxa arreu de Catalunya nous Punts de Suport a les Famílies. Els PSF actuen a mode de finestreta única d’acollida i atén de forma integral les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Observatori de Vulnerabilitat: el 2011, l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya es va crear com a instrument d’anàlisi de les necessitats de les persones que són usuàries dels diferents projectes de l’entitat, especialment aquells destinats a la lluita contra els efectes de la crisi econòmica. Els estudis de l’Observatori permeten treballar en la línia de diplomàcia humanitària, posant de relleu quina és la situació dels col•lectius més vulnerables i sensibilitzant sobre aquest tema aquells que tenen capacitat per decidir les mesures i polítiques que afecten aquestes persones. Veure els estudis de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja.

Atenció a d’altres col·lectius vulnerables

 • IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTHOM. Malgrat que la igualtat és un dels principis bàsics de la nostra societat, no sempre es compleix per a tothom. Hi ha persones que necessiten una atenció especial per aconseguir una inserció social i laboral en igualtat d’oportunitats. A més de les persones ateses en els projectes de lluita contra la pobresa explicats anteriorment, la Creu Roja compta amb d’altres programes per atendre d’altres col•lectius en situació vulnerable (persones amb drogodependència, dones en situació de dificultat o que han patit violència masclista, persones amb discapacitat, població migrada…)

Infància i joventut

 • ATENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER UN FUTUR MILLOR. Amb aquest col·lectiu, a més de desenvolupar projectes d’inclusió social per donar suport a joves i infants en situació vulnerable, Creu Roja Joventut també porta a terme diferents accions de sensibilització. L’objectiu d’aquestes acciones és promoure entre la joventut valors com el respecte, la igualtat, la convivència, la solidaritat, la crítica constructiva i la llibertat i la responsabilitat, mitjançant la participació democràtica.

Gent gran

 • QUALITAT DE VIDA EN LA VELLESA. Envellir no significa perdre qualitat de vida ni resignació. L’objectiu dels programes relacionats amb la gent gran és propiciar la millor vida possible tant a les persones grans com als seus familiars.

Formació i difusió

 • TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS I VALORS PER A TOTHOM. TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS I VALORS PER A TOTHOM. En l’àmbit de la formació, la Creu Roja porta a terme diversos cursos sobre temàtiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació tant per a voluntariat i personal de l’entitat com per al conjunt de la ciutadania. Pel que fa la difusió i sensibilització, l’entitat desenvolupa anualment campanyes per donar a conèixer el conjunt de les seves activitats, a més de promoure el voluntariat i la captació de socis i sòcies. També realitza campanyes i accions de sensibilització en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, Cooperació Internacional o d’altres per prevenir afeccions relacionades amb la salut. Algunes de les campanyes de sensibilització estan adreçades específicament a la població jove.

Salut, Socors i Emergències

 • ACCIÓ I PREVENCIÓ A PARTS IGUALS. Catàstrofes i accidents, esdeveniments massius, platges,… L’actuació en matèria de primers auxilis és un dels senyals d’identitat de la Creu Roja des dels seus orígens.

Cooperació Internacional

 • ACCIÓ HUMANITÀRIA A TOT EL MÓN. En aquest àmbit, els projectes de la Creu Roja a Catalunya pretenen contribuir a millorar, de la forma més estable i duradora possible, les condicions de vida dels col•lectius vulnerables dels països del Sud, implicant i fent partícips a les comunicats locals en el desenvolupament dels projectes. Aquests projectes es concentren estratègicament en països concrets (Etiòpia, Moçambic, Bolívia i Equador) per augmentar el seu impacte, treballant sempre amb la Societat Nacional corresponent.

Drets Humans i Dret Internacional Humanitari

 • TREBALL PER LA DIGNITAT HUMANA. Els principis bàsics dels Drets Humans (DH) i el Dret Internacional Humanitari (DIH) es difonen entre la població per estendre els valors del respecte, la tolerància i la cultura de la pau. El gabinet de DH i el centre de DIH compleix a Catalunya el paper de la Creu Roja com a referent humanitari internacional.

 

Informació Relacionada

Documentació: